2000-2004

Σημείωση: Τα άρθρα επιτρέπεται να μεταφορτωθούν για προσωπική χρήση μόνο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση επιτρέπεται κατόπιν άδειας του συγγραφέα και του εκδότη. 

(*:corresponding author) 2003 2002 2001 2000

2004

 • L. G. Touglidis, T. D. Karapantsios*, N. A. Vlachos and A. I. Balouktsis, “Surface morphology reconstruction of free falling films at high Reynolds numbers”, Inter. J. of Multiphase Flow, 30(4), 351-368, 2004, DOI: 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2004.01.002., pdf
 • M. X. Loukidou, T. D. Karapantsios, A. I. Zouboulis and K. A. Matis*, “Diffusion Kinetic Study of Chromium(VI) Biosorption by Aeromonas caviae”, Ind. Eng. Chem. Res.,43, 1748-1755, 2004, DOI: 10.1002/jctb.1043., pdf
 • E. P. Kalogianni, T. Savopoulos, T. D. Karapantsios*, and S. N. Raphaelides, “A dynamic wicking technique for determining the effective pore radius of pregelatinized starch sheets”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 35, 159-167, 2004, DOI:10.1016/j.colsurfb.2004.03.008., pdf
 • N. K. Lazaridis, E. N. Peleka, T. D. Karapantsios, and K. A. Matis*, “Copper removal from effluents by various separation techniques”, Hydrometallurgy, 74, 149-156, 2004, DOI: 10.1016/j.hydromet.2004.03.003., pdf
 • M. X. Loukidou, T. D. Karapantsios, A. I. Zouboulis and K. A. Matis*, “Diffusion kinetic study of Cadmium(II) biosorption by Aeromonas caviae”, J. Chemical Technology and Biotechnology, 79, 711-719, 2004,  DOI: 10.1002/jctb.1043., pdf
 • M. X. Loukidou, A.I. Zouboulis, T. D. Karapantsios and Kostas A. Matis*, “Equilibrium and kinetic modeling of chromium(VI) biosorption by Aeromonas caviae”, Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 242, 93-104, 2004, DOI: 10.1016/j.colsurfa.2004.03.030., pdf
 • N. Divinis, T. D. Karapantsios*, M. Kostoglou, C. S. Panoutsos, V. Bontozoglou, A. C. Michels, M. C. Sneep, R. Bruijn, H. and Lotz, “Bubbles growing in supersaturated solutions at reduced gravity”, AIChE J. 50(10), 2369-2382, 2004, DOI: 10.1002/aic.10240., pdf
 • S. Deirmentzoglou, T. D. Karapantsios, P. Mavros, and G. Doxastakis, “Development of a novel tomographic technique for studying two-phase dispersions in stirred vessels”, Proceedings of the 5th International Symposium on Mixing in Industrial Processes, Seville, Spain, June 1-4, 2004.
 • V. Papoti, S. Deirmentzoglou, T. D. Karapantsios, G. Doxastakis, and P. Mavros, “Design of electrical resistance tomography probes for foam and emulsion stability measurements”, International Workshop on Bubble and Drop Interfaces 2004, “Bubbles and Drops 2004”, Genova, April 25th-28th , 2004.
 • N. Divinis, T. D. Karapantsios, V. Bontozoglou , M. Kostoglou, “The motion of bubbles growing in proximity over spherical and plate heaters during microgravity conditions”, International Workshop on Bubble and Drop Interfaces 2004, “Bubbles and Drops 2004”, Genova, April 25th-28th , 2004.
 • Β. Παπώτη, Θ. Δ. Καραπάντσιος, Γ. Δοξαστάκης, “Μελέτη της αφριστικής συμπεριφοράς πρωτεϊνικού υπερσυμπυκνώματος κουκιού (vicia faba) με χρήση τομογραφίας ηλεκτρικής αντίστασης”, Πρακτικά 8ου Συνεδρίου Ελλάδας-Κύπρου: Χημείa, Εκπαίδευση and Ποιότητα ζωής, σελ 187-195, 10-13 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη, 2004.

2003

 • Sakonidou, E. P., Karapantsios*, T.D. and Raphaelides S. N., “Mass transfer limitations during starch gelatinization”, Carbohydrate Polymers 53(3), 53-61, 2003, DOI: 10.1016/S0144-8617(03)00010-9., pdf
 • Lazaridis*, N.K., Karapantsios, T.D. and Georgantas, D., Kinetic analysis for the removal of a reactive dye from aqueous solution onto hydrotalcite by adsorption, Water Res., 37, 3023-3033, 2003, DOI: 10.1016/S0043-1354(03)00121-0., pdf
 • Kostoglou*, M and Karapantsios, T. D., On the thermal inertia of the wall of a drum dryer under a periodic steady state operation, J. Food Eng., 60(4), 453-462, 2003, DOI: 10.1016/S0260-8774(03)00076-1., pdf
 • M. X. Loukidou, T. D. Karapantsios and K.A. Matis, “Metal biosorption kinetic modeling”, Proceedings of the 3rd Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean, EMCC-3, May 14-16, Thessaloniki, 2003.
 • M. X. Loukidou, T. D. Karapantsios, A. I. Zouboulis and K.A. Matis, “Cadmium(II) biosorption by Aeromonas caviae: kinetic modeling”, Proceedings of the 15th International Biohydrometallurgy Symposium, September 14-19, Athens, 2003.
 • Divinis, N., Karapantsios, T.D., Bontozoglou, V., Kostoglou, M., Michels, A.C., de Bruijn, R., “Bubbles interaction in microgravity”, European Low Gravity Research Association (ELGRA) Biennal Meeting, 2-4/3, Munich, Germany, 2003.
 • Divinis, N., Kostoglou, M., Karapantsios, T.D., Bontozoglou, V., “Transient heat and mass transfer around bubbles growing in carbonated liquids”, Euromech Fluid Mechanics Conference, 24-28/8, Toulouse, France, 2003.

2002

 • N. A. Valous, Gavrielidou, M., Karapantsios*, T. D. and Kostoglou, M., “Performance of a Double Drum Dryer for Producing Pregelatinized Maize Starches”, J. Food Eng., 51(3), 171-183, 2002, DOI: 10.1016/S0260-8774(01)00041-3., pdf
 • Anastasiades, A., Thanou, S., Karapantsios*, T. D., Loulis, D. and Stapatoris, A., “Rheological and Physical Characterization of Pregelatinized Maize Starches”, J. Food Eng., 52(1), 57-66, 2002, DOI: 10.1016/S0260-8774(01)00086-3., pdf
 • Balouktsis Anastasios*, Chassapis Dimitrios and Karapantsios Thodoris, “A nomogram Method for Estimating the Energy Produced by Wind Turbine Generators”, Solar Energy, 72(3), 251-259, 2002, DOI: 10.1016/S0038-092X(01)00099-8., pdf
 • Chassapis*, D, Balouktsis, A. and Karapantsios T.D., “Flow birefringence of temporary polymer networks”, European Polymer Journal, 38, 1071-1078, 2002, DOI: 10.1016/S0014-3057(01)00284-1., pdf
 • Vlachos, N.A, Karapantsios*, T.D., Balouktsis, A.I. and Chassapis, D., “Design and testing of a new solar tray dryer”, Drying Technology 20(6), 1243-1271, 2002, DOI:10.1081/DRT-120004050., pdf
 • Gavrielidou, M.A, Valous, N. A., Karapantsios *, T. D. and Raphaelides, S. N., “Heat transport to a starch slurry gelatinizing between the drums of a double drum dryer”, J. Food Eng., 54(1), 45-58, 2002,  DOI: 10.1016/S0260-8774(01)00184-4.  , pdf
 • Karapantsios*, T. D., Sakonidou, E. P. and Raphaelides, S. N., “Water Dispersion Kinetics During Starch Gelatinization”, Carbohydrate Polymers, 49(4), 479-490, 2002, DOI: 10.1016/S0144-8617(02)00005-X., pdf
 • Karapantsios *, T. D. and Kostoglou, M., “A conductance study of reducing volume liquid bridges”, J. Colloid Interface Sci., 255, 177-188, 2002,  DOI: 10.1006/jcis.2002.8604., pdf
 • Kalogianni, E., Xinogalos, V., Karapantsios*, T.D. and Kostoglou, M., “Effect of feed concentration on the production of pregelatinized starch in a double drum dryer”, Lebensm.-Wiss u.-Techn., 35(8), 703-714, 2002, DOI: 10.1006/fstl.2002.0925., pdf
 • M. C. Sneep, R. de Bruijn, H. Th. Lotz, A. C. Michels, Ν. Divinis, C. Panoutsos, T. D. Karapantsios, V. Bontozoglou, M Kostoglou, “Mass-diffusion bubble growth in reduced gravity”, 5th Liquid Matter Conference (European Physical Society), 14-18/9, Konstanz, Germany, 2002.
 • V. Skaperdas, N. Divinis and T.D. Karapantsios, “3-D transient simulation of a rotating paddlewheel flowmeter”, southeastern europe FLUENT users group meeting Thessaloniki, Oct. 31-Nov.1, 2002.

2001

 • M. C. Sneep, R. de Bruijn, H. Th. Lotz, A. C. Michels C. Panoutsos, T. D. Karapantsios, V. Bontozoglou, M Kostoglou “Mass-diffusion bubble growth in reduced gravity”, European Low Gravity Research Association (ELGRA) Biennal Meeting, 25-28/9, Banuyls-sur-mer, France, 2001.
 • M. C. Sneep, R. de Bruijn, H. Th. Lotz, A. C. Michels C. Panoutsos, T. D. Karapantsios*, V. Bontozoglou, M Kostoglou, “On bubbles growing in a supersaturated solution in reduced gravity“,  European Low Gravity Research Association (ELGRA) Biennal Meeting, 25-28/9, Banuyls-sur-mer, France, 2001.

2000

 • Karapantsios*, Τ. D., Sakonidou, E. P. and Raphaelides, S. N.“Electrical Conductance Study of Fluid Motion and Heat Transport During Starch Gelatinization”, J. Food Sci., 65 (1), 144-150, 2000, DOI: 10.1111/j.1365-2621.2000.tb15970.x., pdf
 • Kostoglou, M. and Karapantsios*, T. D.“A New Method for the Characterization of Electrically Conducting Liquid Bridges”, J. Colloid Interface Sci., 227, 282-290, 2000, DOI: 10.1006/jcis.2000.6833. , pdf
 • Vlachos, N. A. and Karapantsios*, T. D.“Water Content Measurement Of Thin Sheet Starch Products Using A Conductance Technique”, J. Food Eng., 46, 91-98, 2000, DOI: 10.1016/S0260-8774(00)00073-X., pdf
 • A. I. Mπαλουκτσής, Δ. Χασάπης, Θ. Δ. Kαραπάντσιος“Δημιουργία νομογράμματος για τον υπολογισμό της μέσης παραγόμενης ισχύος μιας ανεμογεννήτριας”, Πρακτικά Συνεδρίου: Τεχνολογίες Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Περιβάλλοντος, σελ 187-195, 11-12 Δεκεμβρίου, Αθήνα, 2000